ورود / ثبت نام
0
0

آموزش کامل ریاضی یازدهم تجربی علی هاشمی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی شامل ۴۸ فیلم به مدت ۴۴ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

600,000تومان

آموزش کامل ریاضی یازدهم تجربی علی هاشمی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی ۷ فصل

آموزش ریاضی یازدهم تجربی شامل ۴۸ فیلم به مدت ۴۴ ساعت به همراه ۴۸ پی دی اف حل سوالات هر فیلم با تدریس علی هاشمی است.در این پکیج تمام هفت فصل کتاب ریاضی ۲ به صورت کامل آموزش داده می شود.

فیلم + پی دی اف هندسه تحلیلی و جبر

آموزش فصل هندسه تحلیلی و جبر کتاب ریاضی ۲ شامل ۸ فیلم به مدت ۴۶۴ دقیقه به همراه ۸ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل هندسه تحلیلی و جبر

فیلم آموزش هندسه تحلیلی رایگان!
۶۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش هندسه تحلیلی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش معادله درجه دوم
۸۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله درجه دوم
کلیک کنید
فیلم آموزش حل مساله با معادله گویا
۶۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حل مساله با معادله گویا
کلیک کنید
فیلم آموزش معادلات رادیکالی
۴۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادلات رادیکالی
کلیک کنید
فیلم آموزش معادله گویا
۴۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله گویا
کلیک کنید
فیلم آموزش سهمی
۷۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش سهمی
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار سهمی
۴۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار سهمی
کلیک کنید
فیلم آموزش هنر حل مساله
۴۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش هنر حل مساله
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی هندسه و استدلال

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل هندسه و استدلال شامل ۵ فیلم به مدت ۳۹۴ دقیقه به همراه ۵ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل هندسه و استدلال

فیلم آموزش هندسه
۱۱۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش هندسه رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش تشابه مثلث ها
۸۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تشابه مثلث ها
کلیک کنید
فیلم آموزش قضیه تالس
۸۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش قضیه تالس
کلیک کنید
فیلم آموزش نسبت و تناسب
۴۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نسبت و تناسب
کلیک کنید
فیلم آموزش نیمساز در هندسه
۶۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نیمساز در هندسه
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل تابع

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل تابع شامل ۹ فیلم به مدت ۵۳۳ دقیقه به همراه ۹ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل تابع

فیلم آموزش ساخت ضابطه تابع
۳۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش ساخت ضابطه تابع رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش اعمال جبری روی توابع
۷۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش اعمال جبری روی توابع
کلیک کنید
فیلم آموزش برد تابع
۸۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش برد تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش تساوی تابع
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تساوی تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع جزء صحیح
۶۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع جزء صحیح
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع پله ای
۵۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع پله ای
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع یک به یک
۳۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع یک به یک
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع وارون
۶۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع وارون
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع های خاص
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع های خاص
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل مثلثات

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل مثلثات شامل ۵ فیلم به مدت ۲۵۷ دقیقه به همراه ۵ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل مثلثات

فیلم آموزش رادیان و درجه
۵۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش رادیان و درجه رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش زاویه های خاص
۴۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش زاویه های خاص
کلیک کنید
فیلم آموزش فرمول های مثلثاتی
۳۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول های مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش کاربرد مثلثات
۳۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش کاربرد مثلثات
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودارهای مثلثاتی
۸۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودارهای مثلثاتی
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی توابع نمایی و لگاریتمی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل توابع نمایی و لگاریتمی شامل ۶ فیلم به مدت ۲۵۵ دقیقه به همراه ۶ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل توابع نمایی و لگاریتمی

فیلم آموزش تابع نمایی
۶۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع نمایی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش لگاریتم
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش لگاریتم
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار لگاریتم
۲۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار لگاریتم
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار تابع نمایی
۳۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار تابع نمایی
کلیک کنید
فیلم آموزش کاربرد لگاریتم
۳۹ دقیقه ویدئو
PDF آموزش کاربرد لگاریتم
کلیک کنید
فیلم آموزش نرخ رشد
۳۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نرخ رشد
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی حد و پیوستگی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل حد و پیوستگی شامل ۸ فیلم به مدت ۳۶۸ دقیقه به همراه ۸ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل حد و پیوستگی

فیلم آموزش مفاهیم حد
۴۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش مفاهیم حد رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش حدهای قدرمطلق
۴۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حدهای قدرمطلق
کلیک کنید
فیلم آموزش حدهای جزءصحیح
۴۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حدهای جزءصحیح
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر جبری
۴۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر جبری
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
۴۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
۵۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش پیوستگی
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی
کلیک کنید
فیلم آموزش پیوستگی جزءصحیح
۴۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی جزءصحیح
کلیک کنید

آموزش ریاضی یازدهم تجربی آمار و احتمال

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل آمار و احتمال شامل ۷ فیلم به مدت ۴۰۴ دقیقه به همراه ۷ پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل آمار و احتمال

فیلم آموزش قوانین احتمال
۶۷ دقیقه ویدئو
PDF آموزش قوانین احتمال رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش احتمال شرطی
۷۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش احتمال شرطی
کلیک کنید
فیلم آموزش آمار
۸۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش آمار
کلیک کنید
فیلم آموزش میانگین میانه و مد
۶۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش میانگین میانه و مد
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار جعبه ای و چارک ها
۳۹ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار جعبه ای و چارک ها
کلیک کنید
فیلم آموزش واریانس و انحراف معیار
۴۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش واریانس و انحراف معیار
کلیک کنید
فیلم آموزش ضریب تغییرات
۴۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش ضریب تغییرات
کلیک کنید
آموزش کامل ریاضی یازدهم تجربی علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود تمام فیلم ها و پی دی اف های آموزش ریاضی یازدهم تجربی با تدریس علی هاشمی روی دکمه زیر کلیک کنید.

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کامل ریاضی یازدهم تجربی علی هاشمی”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

تماس با ما

کانال تلگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

صفحه اینستاگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها