ورود / ثبت نام
0
0

پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی

پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی شامل بیش از ۱۰۰ فیلم به مدت بیش از ۱۰۰ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.در این دوره صفر تا صد ریاضی پایه های دهم, یازدهم و دوازدهم تجربی آموزش داده می شود.

1,200,000تومان

پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی

پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی

پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی شامل ۱۰۰ فیلم به مدت ۱۰۰ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه دهم

برای آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه دهم ۲۹ فیلم به مدت ۱۸۵۰ دقیقه با تدریس علی هاشمی تولید شده است.فیلم اول به عنوان نمونه قابل مشاهده است.همه فیلم ها به همراه یک فایل پی دی اف است.اولین پی دی اف نیز به عنوان نمونه قابل دانلود است.

فصل مجموعه, الگو و دنباله

فیلم آموزش مجموعه رایگان!
۷۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش مجموعه رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش الگو و دنباله
۶۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دنباله حسابی
۶۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دنباله هندسی
۵۹ دقیقه ویدئو

فصل مثلثات

فیلم آموزش شروع قصه مثلثات
۱۴۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش فرمول های اساسی مثلثات
57 دقیقه ویدئو

فصل توان و عبارت های جبری

فیلم آموزش توان و ریشه
70 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش اتحاد و تجزیه
62 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش عبارت های گویا
61 دقیقه ویدئو

فصل معادله ها و نامعادله ها

فیلم آموزش معادله درجه دوم (سطح ۱)
67 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش سهمی
78 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نامعادله
66 دقیقه ویدئو

فصل تابع

فیلم آموزش مفاهیم و مقدار تابع
64 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دامنه و برد تابع
47 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دامنه تابع
69 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش برد تابع
83 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع خطی
37 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع قدرمطلق مقدماتی
51 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع قدرمطلق
68 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع چندضابطه ای
61 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع های خاص
65 دقیقه ویدئو

فصل شمارش بدون شمردن

فیلم آموزش شمارش
74 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش شمارش-بازی با اعداد
54 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش شمارش-بازی با حروف
51 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش فاکتوریل, ترتیب و ترکیب
58 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش مسیر
32 دقیقه ویدئو

فصل آمار و احتمال

فیلم آموزش احتمال مقدماتی
75 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش قوانین احتمال
68 دقیقه ویدئو
فیلم آموزش مفاهیم اولیه آمار
39 دقیقه ویدئو
پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود تمام فیلم ها و پی دی اف های پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی با تدریس علی هاشمی روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه یازدهم

برای آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه یازدهم ۴۸ فیلم به مدت ۲۶۷۵ دقیقه با تدریس علی هاشمی تولید شده است.فیلم اول به عنوان نمونه قابل مشاهده است.

فصل هندسه تحلیلی و جبر

فیلم آموزش هندسه تحلیلی رایگان!
۶۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش معادله درجه دوم
۸۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حل مساله با معادله گویا
۶۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش معادلات رادیکالی
۴۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش معادله گویا
۴۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش سهمی
۷۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودار سهمی
۴۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش هنر حل مساله
۴۴ دقیقه ویدئو

فصل هندسه و استدلال

فیلم آموزش هندسه
۱۱۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تشابه مثلث ها
۸۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش قضیه تالس
۸۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نسبت و تناسب
۴۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نیمساز در هندسه
۶۶ دقیقه ویدئو

فصل تابع

فیلم آموزش ساخت ضابطه تابع
۳۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش اعمال جبری روی توابع
۷۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش برد تابع
۸۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تساوی تابع
۶۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع جزء صحیح
۶۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع پله ای
۵۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع یک به یک
۳۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع وارون
۶۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع های خاص
۶۵ دقیقه ویدئو

فصل مثلثات

فیلم آموزش رادیان و درجه
۵۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش زاویه های خاص
۴۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش فرمول های مثلثاتی
۳۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش کاربرد مثلثات
۳۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودارهای مثلثاتی
۸۰ دقیقه ویدئو

فصل توابع نمایی و لگاریتمی

فیلم آموزش تابع نمایی
۶۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش لگاریتم
۶۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودار لگاریتم
۲۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودار تابع نمایی
۳۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش کاربرد لگاریتم
۳۹ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نرخ رشد
۳۲ دقیقه ویدئو

فصل حد و پیوستگی

فیلم آموزش مفاهیم حد
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حدهای قدرمطلق
۴۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حدهای جزءصحیح
۴۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر جبری
۴۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
۴۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
۵۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش پیوستگی
۶۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش پیوستگی جزءصحیح
۴۰ دقیقه ویدئو

فصل آمار و احتمال

فیلم آموزش قوانین احتمال
۶۷ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش احتمال شرطی
۷۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش آمار
۸۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش میانگین میانه و مد
۶۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودار جعبه ای و چارک ها
۳۹ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش واریانس و انحراف معیار
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش ضریب تغییرات
۴۱ دقیقه ویدئو
پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود تمام فیلم ها و پی دی اف های پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی با تدریس علی هاشمی روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه دوازدهم

برای آموزش ریاضی کنکور تجربی پایه دوازدهم ۳۹ فیلم به مدت ۲۱۴۴ دقیقه با تدریس علی هاشمی تولید شده است.فیلم اول به عنوان نمونه قابل مشاهده است.

فصل تابع

فیلم آموزش تابع وارون رایگان!
۶۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش ترکیب تابع
۶۳ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش ساخت ضابطه تابع
۳۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش تابع صعودی و نزولی
۶۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودار و انتقال
۷۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش برد تابع
۸۳ دقیقه ویدئو

فصل مثلثات

فیلم آموزش دو برابر کمان
۳۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش چند برابر کمان
۵۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش کاربرد مثلثات
۳۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش معادله مثلثاتی
۷۶ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نمودارهای مثلثاتی
۸۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دوره تناوب
۴۳ دقیقه ویدئو

فصل حد بی نهایت و حد در بی نهایت

فیلم آموزش تقسیم
۳۹ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حدهای بی نهایت
۴۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد در بی نهایت
۷۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر جبری
۴۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
۵۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش همسایگی
۳۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش پیوستگی جزءصحیح
۴۰ دقیقه ویدئو

فصل مشتق

فیلم آموزش پیوستگی
۶۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش آهنگ تغییر
۴۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش فرمول های مشتق
۶۷ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حد با مشتق
۵۲ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش مشتق پذیری
۲۸ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
۶۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش مشتق مراتب بالاتر
۷۷ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش معادله خط
۵۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش وضعیت توابع
۶۳ دقیقه ویدئو

فصل کاربرد مشتق

فیلم آموزش اکسترمم مطلق
۳۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش اکسترمم نسبی
۵۴ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش بهینه سازی
۷۰ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش صعودی و نزولی
۳۷ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش نقطه بحرانی
۵۵ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش محاسبه اکسترمم با کمک نمودار
۴۳ دقیقه ویدئو

فصل هندسه

فیلم آموزش بیضی
۵۷ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش دایره
۷۱ دقیقه ویدئو
فیلم آموزش حجم و مساحت
۹۳ دقیقه ویدئو

فصل احتمال

فیلم آموزش احتمال کل
۷۱ دقیقه ویدئو
پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود تمام فیلم ها و پی دی اف های پکیج آموزش ریاضی کنکور تجربی با تدریس علی هاشمی روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی | ۱۱۶ فیلم به مدت ۱۰۰ ساعت

آموزش ریاضی کنکور تجربی شامل ۱۱۶ فیلم به مدت بیش از ۱۰۰ ساعت به همراه PDF پاسخ با تدریس علی هاشمی است.آموزش صفر تا صد ریاضی کنکور تجربی در سایت علی جبرا

شناسه SKU محصول: P38

نام تجاری محصول: علی جبرا

واحد پول محصول: IRR

قیمت محصول: 12000000

قیمت معتبر تا: 20310101

موجودی انبار: InStock

امتیازدهی ویرایشگر:
5

2 دیدگاه برای پکیج آموزش کامل ریاضی کنکور تجربی علی هاشمی

دیدگاه خود را بنویسید
  1. امیر

    عالی

  2. فاطمه

    سلام خسته نباشید
    فروش این ودیو ها رو هم به صورت فصل به فصل بزارید
    ممنون

تماس با ما

کانال تلگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

صفحه اینستاگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها